WordPress Theme Detector

Free tool that allows you to find WordPress theme.